1968 – Diafilm 19

1968 – Diafilm 20

1969 – Diafilm 21

1970 – Diafilm 22

1970 – Diafilm 23

1971 – Diafilm 24

1971 – Diafilm 25

1971 – Diafilm 26

1971 – Diafilm 27

1971 – Diafilm 28

1972 – Diafilm 29

1972 – Diafilm 30

1972 – Diafilm 31

1972 – Diafilm 32

1966 – 1971 Fotos